Tipsa en vän Skriv ut
Stäng
Tipsa en vän

bild_3_2.jpg

Hela Människans breda verksamhet

Hela Människan är en ideell organisation med en kombination av tusentals frivilliga och över 400 anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete. I de cirka 90 lokala enheterna försiggår en mängd olika verksamheter.

Utbildningar  - Akademin

Hela Människan Akademin är Hela Människans plattform för värdegrundsbaserad kompetensutveckling.

Öppen verksamhet - Ria

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation. Riaverksamheten började växa fram under 1950-talet. I dagens Sverige ryms alla drogfrågor i Rias arbete.

Kyrkligt Entreprenörskap

Kyrkligt Entreprenörskaps (KE) som är ett samarbete mellan Ekumeniska EU-kontoret och Hela Människan har som övergripande syfte att förbättra förutsättningarna för landets kyrkor och kyrkliga organisationer att fungera som leverantörer av vård- och omsorgstjänster. Syftet är också att förbättra förutsättningarna för att delta i de kommunala upphandlingarna av social omvårdnad så att betydligt fler bärkraftiga idéburna kyrkliga företag (icke vinstdrivande) ska etablera sig inom välfärdssektorn

Secondhand och meningsfull sysselsättning

Målet för Hela Människans secondhandverksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill forma en rehabiliterande miljö där vi tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Familjearbete

Familjearbete är ett samlande uttryck för flera verksamhetsgrenar inom Hela Människan. Vi vill att alla verksamheter ska genomsyras av att se med brett familjeperspektiv. Det gäller oavsett ålder hos dem vi möter – barn, ungdomar och vuxna. Vi är alla som individer en del av en familj, kanske även del av flera familjer. Familjer ser olika ut, och mår och fungerar på olika sätt. Många lever med sårade och brustna familjerelationer. Familjer kan, av olika orsaker, ha dysfunktion. Med det menar vi att de inte fungerar som det behövs för att man som människa ska kunna utvecklas, må bra och orka med och klara av livet. Hela Människan vill finnas till som stöd för dessa familjer – dess individer och som helhet.

Hela Människans basutbilding för stödgruppsledare

Inom Hela Människan och i samhället i stort finns medmänniskor med behov av stöd på olika sätt – både barn, unga vuxna och äldre. Vi har som ideell aktör erfarenheter av och tror på medvandrarskap med människor i utsatta livssituationer, och vi har sett effekter, att stöd bidrar till förändring.

Många gånger ges stöd individuellt, men det kan även ges i grupp. I vårt arbete med stödgrupper bland barn i familjer med dysfunktion, inklusive vår tidigare barnstödsledarutbildning Linus, har vi upplevt behov av att vidga stödet även till vuxna, till föräldrar och anhöriga. Vi vill som ideell aktör bidra till ökade stödinsatser och ser gruppkonceptet som oerhört värdefullt.

Tematisk utbildning

Vi erbjuder några gånger per år tematisk utbildning för fördjupning inom olika ämnen relaterade till familjearbete. Tematisk utbildning är tänkt att vara ett komplement för den som gått Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare, men även som helt fristående kompetensutveckling.

Glömda barn

Glömda barn är ett begrepp som vi använder inom de verksamheter som finns till för att ge stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med dysfunktion. När det i familjen finns missbruk, våld, kriminalitet, psykisk ohälsa, uppslitande skilsmässa med mera, då kommer barnen lätt i skymundan, deras behov ses inte och tillgodoses inte, de blir glömda.

Barnstödsgrupp/Linus

I snitt finns två barn i varje klass som växer upp i ett hem där det förekommer missbruk. Många av dessa barn far tidigt väldigt illa. De får helt enkelt inte vara barn i den utsträckning de skulle behöva. Ofta blir det ombytta roller i familjen, barnen tar ansvar för det som föräldrarna borde ansvara för. En barnstödsgrupp kan vara det som hjälper barnet igenom och framåt.

Barnstödsledarutbildningen Linus vänder sig till dig som har någon social utbildning såsom lärare, diakon, församlingspedagog eller socionom och som vill komma i funktion som stödgruppsledare. Utbildningen är vilande med anledning av ett nytt utbildningskoncept, se Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare och Tematisk utbildning.

Det stora barnkalaset

Det stora barnkalaset syftar till att erbjuda ett inkluderande sammanhang tillgängligt för alla barn och föräldrar. Genom att utforska kalasets utbud vill vi möjliggöra att familjer gemensamt får positiva upplevelser, barn får glädjas och föräldrar stärkas i sitt föräldraskap.

Vara Vettig Vuxen

Kurs för vuxna som vill stödja barn och ungdomar som lever i socialt utsatt situation, exempelvis i familj med missbruk, våld eller psykisk ohälsa. Barnen, som lätt blir osynliga och glömda, eller syns genom problematiska beteenden, behöver stöd genom vettiga vuxenrelationer. Kursen ger förståelse för vad barnen lever i och redskap för hur man kan upptäcka, se, möta och vägleda dem. Hela Människan vill med detta kurskoncept, tillsammans med andra organisationer, skapa nätverk av vuxna för barn i utsatt livssituation.

Leva - inte bara överleva

En mycket stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj. De erfarenheterna påverkar deras liv idag. ”Leva – inte bara överleva” är tänkt att vara en mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i en dysfunktionell familj och som vill försöka förstå och bearbeta sina erfarenheter för att komma vidare i livet.

Boende

Ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende. Inom Hela Människan arbetar flera av våra enheter med olika former av boenden. Ofta handlar det om att göra korta tillfälliga insatser till exempel i form av härbärgen. Men olika former för att ge stöd i eget boende är en viktig del i detta arbete.

framSTEG (I´m moving on)

framSTEG riktar sig till ungdomar i åldern 17-25 år som saknar arbete eller utbildningsalternativ. Projeket syftar till förhöja deltagarens självbild och tron på att lyckas med det som den vill företa sig i framtiden.

Samverkan med Kriminalvården

Hela Människan samverkar med Kriminalvården genom att förbereda Kriminalvårdens klienter inför frigivning eller med stödjande insatser efter frigivningen. Det kan vara i form av studiecirkeln ”Bättre framtid”, motivationsprogram, stöd i form av boende för anhöriga som besöker en släkting eller stöd i praktiska frågor i samband med frigivningen.

Samverkan mot trafficking

År 2005 startade utvecklingspartnerskapet Samverkan mot Trafficking - ett unikt samarbete där myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet ingår.